Legislaţie în domeniul cadastrului

Vă prezentăm câteva documente legislative uzuale (legi, ordine MAI, ordine ale directorului general ancpi, etc):


Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 - Republicată.

Ordin nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

Ordinul Directorului General ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară - ODG 700/2014

Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice sau juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spatiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

Legea Nr. 165 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Legea fondului funciar nr. 18/1991

Aveţi nevoie de mai multe informaţii? 0726 676 355